Wedding
Theme : Jawa Modern
Venue : Hotel Kempinski Jakarta
Client : Kel. Bapak Bobby Gafur